UAinet+

Світ послуг інтернетПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР (ОФЕРТА)

ПРО НАДАННЯ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ ПОСЛУГ


м. Володимир-Волинський


Товариство з обмеженою відповідальністю «ЮАІНЕТ+», надалі за текстом «Оператор», що діє на підставі Статуту, відповідно до рішення Національної комісії з питань регулювання зв'язку України від 19.04.2012 р. внесене до Реєстру операторів та провайдерів телекомунікацій (№ 200), керуючись Законом України «Про телекомунікації», Правилами надання та отримання телекомунікаційних послуг, які затверджено постановою Кабінету Міністрів України № 295 від 11.04.2012 р., ст. 633 Цивільного кодексу України, публікує даний Договір про надання телекомунікаційних послуг (далі по тексту «Договір»), що є публічним договором – офертою (пропозицією) на адресу фізичних осіб.


1. ПРЕДМЕТ І ЦІЛЬ ДОГОВОРУ

1.1 Оператор надає Абоненту послуги підключення та доступу до мережі Інтернет, надалі за текстом - «Послуги», згідно діючих граничних нормативних рівнів показників якості, за умов технічної можливості надання таких послуг та оплати їх відповідно до умов Договору.

З Прейскурантом можна ознайомитись на сайті Оператора http://www.uaplus.net. Абонент може ознайомитись з Договором-офертою у друкованому вигляді у Центрі обслуговування абонентів (м. Володимир-Волинський, вул. Ковельська,181) або в уповноважених представників Оператора.

1.2 Абонент користується Послугами та оплачує їх відповідно до умов, зазначених у Розділі 4 цього Договору.

2. АКЦЕПТ ДОГОВОРУ

2.1 Для фізичних осіб, які до моменту публікації даного Договору не користувалися Послугами Оператора, свідоцтвом повного й беззастережного акцепту (прийняття) умов даного Договору є здійснення фізичною особою процедури реєстрації та сплати Послуг. Одержати необхідну консультацію чи надати заявку на реєстрацію/перереєстрацію можна за такими номерами телефонів: (050) 77-47-611, (093) 52-87-445, (068) 23-57-733, (098) 54-86-593, на сайті http://www.uaplus.net, в уповноважених представників Оператора або у Центрі обслуговування абонентів. З моменту здійснення процедури реєстрації фізична особа автоматично приймає умови даного Договору, і Договір вважається укладеним без підписання в кожному окремому випадку. Датою укладання даного Договору в цьому випадку є дата реєстрації/перереєстрації.

2.2 Фізична особа, що здійснила акцепт (прийняття) умов даного Договору, іменується далі в

тексті Договору «Абонент».

3. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

3.1 Оператор зобов'язується:

3.1.1 Якісно, за встановленими значеннями показників якості, надавати Абоненту оплачені ним Послуги відповідно до умов даного Договору з урахуванням вимог чинного законодавства України.

3.1.2 Вести Особовий рахунок Абонента з відображенням на ньому інформації, що стосується виконання умов цього Договору (перелік і вартість наданих Абоненту Послуг, підсумковий баланс взаємних розрахунків за цим Договором, мережеві реквізити Абонента та ін.). Надавати Абоненту можливість знайомитись зі станом свого Особового рахунку в Особистому мережевому кабінеті.

3.1.3 Надавати Абоненту Послуги безперервно, крім часу усунення аварійних ситуацій, відмови роботи обладнання, проведення планових профілактичних робіт, а також обставин непереборної сили, які спричинили неможливість надання Послуг (розділ 7 цього Договору), у т.ч. актів, рішень державних органів.

3.1.4 Своєчасно зараховувати грошові кошти, внесені на Особовий рахунок.

3.1.5 Надавати консультації Абоненту з усіх питань, що стосуються надання Послуг.

3.1.6 Не розголошувати відомості про Абонента, за винятком випадків, прямо передбачених чинним законодавством України.

3.1.7 Усувати несправності, що перешкоджають користуванню Послугами, у строки, передбачені цим Договором та чинним законодавством України.

3.1.8. Надати Абоненту доступ до мережі Інтернет протягом 15 (п’ятнадцяти) робочих днів з моменту реєстрації замовлення (при наявності технічної можливості підключення).

3.1.9 Усувати перешкоди власної телекомунікаційної мережі протягом 10 (десяти) робочих днів з моменту письмового повідомлення Абонентом про пошкодження. Усунення несправностей відбувається за умови, що у Абонента, на момент повідомлення були кошти на своєму особовому рахунку.

3.1.10. Забезпечувати правильність застосування тарифів та своєчасне інформування Абонента про їх зміну.


3.2 Абонент зобов'язується:

3.2.1 Виконувати вимоги цього Договору.

3.2.2 Після реєстрації та отримання аутентифікаційних даних зареєструватись в Особистому мережевому кабінеті та вказати Особисті дані (реквізити).

3.2.3 Надати згоду Оператору на обробку та використання своїх персональних даних відповідно до Закону України "Про захист персональних даних".

3.2.4 Користуватися наданими Оператором Послугами в суворій відповідності з умовами даного Договору.

3.2.5 Вчасно знайомитись зі станом свого Особового рахунку та з інформацією, що публікується для Абонентів у будь-якому зручному джерелі: на сайті Оператора http://www.uaplus.net, у Представників Оператора, у Центрі обслуговування абонентів. Абонент не має право пред’являти Оператору претензії у випадку несвоєчасного ознайомлення або не ознайомлення з інформацією, що публікується для нього.

3.2.6 Вчасно, шляхом внесення авансових платежів, сплачувати необхідні для Абонент Послуги відповідно до умов, викладених в Розділі 4 даного Договору.

3.2.7 Якщо Абонент не сплатив за Послуги до першого числа місяця, йому необхідно оплатити місячну вартість обслуговування лінії.

3.2.8 Не підключати без погодження з Оператором додаткові пристрої до Мережі Оператора.

3.2.9 Приймати усі необхідні міри, спрямовані на забезпечення цілісності й схоронності

абонентської ділянки Мережі (ділянка Мережі, що йде від Абонента до розподільчої коробки - порту).

3.2.10 Не виконувати своїми силами та не допускати сторонніх осіб до виконання робіт з ремонту абонентської ділянки Мережі.

3.2.11 Повідомляти про ушкодження в Мережі Оператора за телефонами: (050) 77-47-611, (093) 52-87-445, (068) 23-57-733, (098) 54-86-593.

3.2.12 При здійсненні будь-яких дій, пов'язаних з виконанням умов даного Договору, у тому числі при оплаті Послуг, обов'язково вказувати персональний логін.

3.2.13 Абонент зобов'язаний здійснити оплату усіх Послуг, наданих Оператором за цим Договором, до дати припинення дії цього Договору.

3.2.14 Забезпечувати доступ фахівців Оператора у приміщення до місця розміщення Устаткування Абонента і Оператора для проведення робіт з підключення до Послуг, а також у разі проведення планових або ремонтних робіт.

3.2.15 Надавати спеціалісту Оператора інформацію про місця кріплення коробів або прокладки кабелю. При цьому Оператор не несе відповідальності перед Абонентом та третіми особами у разі порушення функціонування систем життєдіяльності та комунікацій в приміщенні Абонента (попадання у труби, електропровід і тому подібне).

3.2.16 Забезпечувати збереження Обладнання Оператора, встановленого в Абонента.

3.2.17 Нести відповідальність за зміст інформації, що передана Абонентом через Мережу Інтернет.

3.2.18 Не використовувати ненормативну лексику у Мережі. Не поширювати за допомогою Послуг Оператора інформацію, яка прямо або побічно суперечить загальноприйнятим або регламентованим правилам спілкування і суспільним моральним нормам поведінки.

3.2.19. Не використовувати Послуги Операора з метою несанкціонованого доступу до комп'ютерів користувачів Мережі Інтернет, а також до комп'ютерів і обладнання Оператор. Не використовувати кінцеве обладнання для вчинення протиправних дій або дій, що суперечать інтересам національної безпеки, оборони та охорони правопорядку.

3.2.20. Не допускати використання на комерційній основі кінцевого обладнання та абонентських ліній для надання послуг третім особам


3.3. Оператор має право:

3.3.1 Змінити склад, порядок, умови та ціни надання Послуг з повідомленням Абонента шляхом публікації інформації у джерелах, зазначених у п. 3.2.5. даного Договору (сайт Оператора, Представники Оператора, Центр обслуговування абонентів та ін.), не менш ніж за 7 (сім) днів до впровадження таких змін. У випадку виникнення обставин, що не залежать від Оператора (виходу з ладу устаткування, відключення електроживлення, інших випадках), склад наданих Послуг може бути змінений без попереднього повідомлення Абонента. У цьому випадку Оператор зобов`язується поновити Послуги як можна швидше.

3.3.2 При проведенні робіт, пов'язаних з ремонтом і налаштуванням окремих вузлів Мережі,

призупинити надання Послуг з повідомленням Абонента не менш чим за добу шляхом публікації інформації у джерелах, зазначених у п. 3.2.5 цього Договору, а у випадку проведення ремонтно-відновлювальних робіт при аварійних ситуаціях - без попереднього повідомлення.

3.3.3. Припинити надання Послуг автоматично, якщо Абонент не сплатив необхідну суму до 1-го числа місяця, за який має бути внесена абонентська плата.

3.3.4 Розірвати даний Договір у порядку, викладеному у Розділі 5 цього Договору.


3.4. Абонент має право:

3.4.1 Розірвати даний Договір у порядку, викладеному у Розділі 5 цього Договору.

3.4.2 При узгодженні з Оператором змінити швидкість і тарифний план власного з'єднання.

Швидкість і тарифний план можуть бути обрані тільки на наступний місяць, замовивши це до кінця поточного місяця.

3.4.3 На повторне надання Послуги після оплати заборгованості та робіт з повторного підключення до Мережі.

3.4.4 Переустановлювати самостійно програмне забезпечення для роботи з Мережею і переносити його на інші комп'ютери.

3.4.5. На своєчасне отримання замовлених Послуг встановленої якості.

3.4.6. На отримання від Оператора відомостей щодо наданих Послуг.

3.4.7. На отримання від Опертора рахунків за отримані Послуги.

3.4.8. Письмово повідомляти Оператора про будь-які претензії, пов’язані з отриманням Послуги.


4. РОЗРАХУНКИ ЗА ДОГОВОРОМ

4.1 Повний перелік Послуг, надання яких можливо за даним Договором, та їх вартість визначені у діючому Прейскуранті Оператора, який є невід'ємною частиною цього Договору та знаходиться на сайті http://www.uaplus.net.

4.2 Оплата Послуг Оператора здійснюється Абонентом завчасно, методом авансових платежів, які повинні виплачуватись до першого числа місяця, за який планується оплата.

4.3 Дата фактичного надходження коштів від Абонента на розрахунковий рахунок Оператора є моментом оплати та початку надання Послуг.

4.4 Особовий рахунок Абонента ведеться у національній валюті України - гривні.

4.5 Інформація про здійснені Абонентом платежі, а також про вид, обсяг і вартість наданих Абонентові Послуг враховується на Особовому рахунку Абонента.

4.6 Абонент зобов'язаний самостійно проводити авансові платежі за цим Договором таким чином, щоб баланс його Особового рахунку залишався позитивним у будь-який момент дії даного Договору.

4.7 Оператор може відмовити Абоненту у наданні Послуги у випадку наявності в Абонента заборгованості перед Оператором.

4.8 Абонент самостійно обирає Послуги у своєму мережевому профілі та визначає розмір передоплати для подальшої роботи у Мережі.

4.9 Перелік та опис способів здійснення платежів Абонентом наведені на сайті Оператора

http://www.uaplus.net

5. СТРОК ДІЇ, ЗМІНА Й РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

5.1 Договір укладається на невизначений термін, набуває чинності з моменту його укладання та діє до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань за цим Договором.

5.2 Договір може бути розірваним у будь-який час за взаємною згодою Сторін.

5.3 Абонент має право в односторонньому порядку розірвати даний Договір з попереднім письмовим повідомленням Оператора за 15 (п'ятнадцять) днів до моменту його розірвання, з зазначенням причин розірвання за умови відсутності заборгованості Абонента перед Оператором (баланс Особового рахунка Абонента — не негативний).

5.4 Абонент зобов'язаний здійснити оплату усіх Послуг, наданих Оператором за цим Договором, до дати припинення дії цього Договору.

5.5 Оператор може змінювати умови цього Договору з попереднім повідомленням Абонента не менш чим за 7 (сім) днів до впровадження змін шляхом публікації інформації у

джерелах, зазначених у п. 3.2.5 даного Договору, або іншим доступним для Оператора способом. Використання й оплата Абонентом Послуг після опублікованого строку набрання

змінами чинності є незаперечним фактом прийняття Абонентом усіх внесених Оператором

змін (акцепт змін). Датою прийняття усіх внесених Оператором змін у Договір є дата оплати Послуг, що була зроблена Абонентом після публікації Оператором змін у джерелах, зазначених у п. 3.2.5 даного Договору. Абонент може розірвати даний Договір у випадку незгоди прийняти запропоновані Оператором відповідно до п. 5.3 зміни до цього Договору, попередньо письмово повідомивши Оператора про це за 7 (сім) днів до бажаної дати розірвання даного Договору.

5.6 Оператор має право відмовитись від виконання зобов'язань за цим Договором, не відшкодовуючи при цьому збитки, які можуть виникнути у зв'язку з припиненням Договору, у випадках невиконання Абонентом умов цього Договору, використання Послуг для будь-яких незаконних цілей, а також отримання Послуги зв'язку незаконним способом.

5.7. Оператор має право відмовитись від виконання зобов'язань за цим Договором, у зв’язку із заборгованістю Абонента за надані Послуги.
6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за даним Договором Сторони несуть майнову відповідальність згідно діючого законодавства України.

6.1 Оператор не несе відповідальності:

6.1.1 За зміст інформації, яка отримується, передається або зберігається Абонентом, а також за її якість, що була ним отримана.

6.1.2 За працездатність, доступ і якість роботи ресурсів локальної Мережі і Мережі Інтернет. Але Оператор повинен намагатися поліпшувати якість роботи таких ресурсів зі свого боку.

6.1.3 За будь-який збиток Абонентові від несанкціонованого доступу до даних Абонента третіми особами на ділянках каналів зв'язку. Абонент самостійно встановлює зі свого боку захисні механізми і засоби для забезпечення безпеки власних даних від несанкціонованого доступу з локальної Мережі і Мережі Інтернет.

6.1.4 За будь-який збиток, нанесений Абонентові, у результаті дій нездоланної сили: затоплення, урагани, грози та інше.

6.1.5 За погіршення якості Послуг, перебої у роботі, що виникли внаслідок причин, що знаходяться поза межами контролю Оператор.

6.1.6 За помилки і несправності програмного забезпечення Абонента, які можуть виникнути під час його роботи і доступу до Мережі Інтернет.

6.1.7 Перед третіми особами, якщо їм буде спричинений збиток, пов'язаний з використанням

Послуг Оператора, що надаються Абонентові, як те: комп'ютерне шахрайство (шпигунство,

злом), несанкціонований доступ до матеріалів та інше.

6.1.8 За прямі або непрямі збитки, втрачену вигоду або бізнес, пов’язані із використанням або неможливістю користуватися Послугою.


6.2 Відповідальність Абонента

6.2.1 Абонент несе відповідальність за усі дії, зроблені під час користування Послугами, а також за їх наслідки.

6.2.2 Абонент несе відповідальність за будь-які (у тому числі несанкціоновані) дії третіх осіб, що мали місце при використанні аутентифікаційних даних Абонента, а також за їх наслідки.

6.2.3 Абонент несе відповідальність за збереження Обладнання Оператора, встановленого у

квартирі Абонента чи іншому приміщенні, а також встановленого на вимогу Абонента у рамках надання Послуг.

6.2.4. Абонент несе відповідальність за ризики, пов’язані із використанням інформаційних ресурсів мережі Інтернет.

6.2.5. Абонент несе відповідальність за збереження свого Паролю доступу і за збитки, що можуть виникнути у разі несанкціонованого використання його каналу доступу.


7. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

Оператор не несе відповідальності перед Абонентом за невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань за цим Договором у випадку виникнення обставин, що виникли поза волі й бажання Оператора і які не можна було передбачати або уникнути, включаючинаступне: укази або постанови органів державної влади, що обмежують діяльність Оператора по наданню Послуг; громадські заворушення, епідемії, блокади, ембарго, землетруси, повені, урагани, відключення електроживлення, пожежі або інші стихійні лиха; оголошену або фактичну війну; навмисні або ненавмисні дії третіх осіб, що призвели до непрацездатності Обладнання Оператора або неможливості якісного надання своїх Послуг.


8. ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ

8.1 Підписанням цього Договору Абонент надає дозвіл на використання приміщень загального користування, опірних конструкцій будинку, механічного, електричного та іншого обладнання за межами або всередині квартири, а також споруди, будівлі, які призначені для забезпечення потреб усіх власників квартир, а також власників нежитлових приміщень, які розташовані у житловому будинку.

8.2 У випадку виникнення не врегульованих претензій між Сторонами, кожна з них може захищати свої порушені права у порядку, встановленому положеннями діючого законодавства України.

8.3 Оператор надає Послуги й виконує інші обов'язки за даним Договором особисто або із залученням третіх осіб.

8.4 Умови даного Договору дійсні для всіх Абонентів.

8.5 Абонент особисто використовує Послуги, надані Оператором.

8.6 Суперечки за даним Договором вирішуються шляхом переговорів. У випадку неможливості їхнього врегулювання Сторони звертаються у суд відповідно до діючого законодавства України.

8.7 Інші умови прав та обов’язків між Представником та Оператором передбачаються партнерськими угодами та діючим законодавством.


9. РЕКВІЗИТИ ОПЕРАТОРА


ТОВ «ЮАІНЕТ+»

р/р 26004314961, ВАТ «Райффайзен Банк Аваль»

м. Володимир-Волинський

Код ЄДРПОУ 37029010

МФО 380805

44700, м. Володимир-Волинський, вул. Ковельська, 181

тел. (050) 77-47-611

(093) 52-87-445

(068) 23-57-733

(098) 54-86-593.

Директор Жук Олена Миколаївна